Vedtægter

§ 1

Navn og hjemsted:

 

§ 1.1

 

 

 

§ 2

Skullerodsholm Aktivitets- og Sundhedshus

Smedestræde 2, Nr. Lyndelse

5792 Årslev.

 

Kommunal overenskomst:

 

§ 2.1

Der er indgået overenskomst mellem Skullerodsholm Aktivitetshus og Faaborg Midtfyn Kommune om vilkårene, hvorpå ejendommen med inventar stilles til rådighed for Skullerodsholm Aktivitetshus.

 

§ 3

Formål:

 

§ 3.1

Brugere:

Skullerodsholm Aktivitetshus skal være samlings- og fristed for alle borgere.

Alle kan benytte lokalerne og deltage i aktiviteter, så generationerne i samarbejde deler et fælles ansvar for stedet.

 

§ 3.2

Indhold:

Skullerodsholm Aktivitetshus skal være en mulighed for lokalsamfundets beboere for at kunne samles om og udføre aktiviteter, som udspringer i egne interesser, initiativer og selvaktivering uden krav om yderligere organisering og medlemskab. Dog kan bestyrelsen af hensyn til overordnet tildeling af aktivitetsfaciliteter m.v. give retningslinier for aktivitetsgrupper med regelmæssige eller gentagne aktiviteter om at organisere sig og vælge en kontaktperson til bestyrelsen.

 

§ 4

Medlemskab:

 

§ 4.1

Det står åbent for alle personer som er fyldt 18 år at være medlem af den selvejende institution Skullerodsholm Aktivitetshus.

Alle medlemmer der inden generalforsamlingen har betalt kontingent har stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen.

 

§ 4.2

Det årlige kontingent for medlemmer fastsættes, efter indstilling fra bestyrelsen, på generalforsamlingen og skal være betalt inden generalforsamlingen.

Udmeldelse af foreningen sker automatisk, såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt.

 

§ 5

Bestyrelsen:

 

§ 5.1

Blandt Aktivitetshuset Skullerodsholms medlemmer vælges en bestyrelse, bestående af 5 personer, der skal være myndige. Af hensyn til interessespredningen kan der kun vælges max. 2 bestyrelsesmedlemmer som er aktive i samme aktivitetsgruppe.

 

§ 5.2

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 3 på valg, i ulige år er 2 på valg. Hvert år vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne vælges som 1. og 2. suppleant prioriteret efter stemmetal med flest stemmer til 1. Suppleant. Suppleanterne tiltræder sin valgperiode ud, efter anmodning, såfremt et medlem varigt eller for en længere tid er forhindret i at varetage sit hverv. Afgår et bestyrelsesmedlem før tid i det første år af sin valgperiode, skal der på førstkommende generalforsamling vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. Ved stemmelighed trækkes der lod. Et medlem eller ordstyreren kan kræve skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

§ 5.3

Bestyrelsen for Skullerodsholm Aktivitetshus konstituerer sig selv inden for 1 måned, efter valget har fundet sted, med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

§ 5.4

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

 

§ 5.5

Der kan kun træffes beslutninger om sager, der har været anført på en forud udsendt dagsorden.

 

§ 5.6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

§ 5.7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 5.8

Der udarbejdes referat af samtlige bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af formanden og sekretæren og ophænges i huset til information for brugerne.

 

§ 6

Generalforsamling:

 

§ 6.1

Generalforsamling afholdes hvert år - mandag i uge 9.

 

§ 6.2

Der adviseres ved annoncering i ”Tågen Letter”, januar udgivelsen samt på hjemmesiden.

 

§ 6.3

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6.4

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Foreningens regnskab til godkendelse.

5. Budget til orientering.

6. Fastsættelse af næste års kontingent.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter.

10. Evt.

 

§ 6.5

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst et flertal af bestyrelsen kræver det, eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden.

 

§ 6.6

Krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen.

 

§ 6.7

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter anmodningen. Indvarslingen sker ved annoncering i lokalavisen.

 

§ 6.8

 

Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af referent og dirigent.

§ 7

Vedtægtsændringer og godkendelse:

 

§ 7.1

Vedtægtsændringer kan vedtages, når et flertal på generalforsamlingen stemmer for dette. Dog skal ønske om vedtægtsændringer være varslet ved indkaldelse til generalforsamlingen.

 

§ 7. 2

 

Vedtægtsændringer fremsendes til godkendelse af kommunalbestyrelsen i Faaborg Midtfyn Kommune. Vedtægtsændringen er først gyldig, når kommunalbestyrelsen har godkendt ændringen.

 

§ 8

Bestyrelsens arbejde:

 

§ 8.1

Bestyrelsen udarbejder budget i h.t. Faaborg Midtfyn Kommunes anvisninger og det fremsendes til Faaborg Midtfyn Kommune til godkendelse.

 

§ 8.2

Bestyrelsen for Skullerodsholm Aktivitetshus ansætter en leder, som har ansvaret for den daglige drift og anvendelsen af de budgetterede midler.

 

§ 8.3

Der udarbejdes et ansættelsesbrev for lederen og det øvrige personale.

 

§ 8.4

Bestyrelsen ansætter relevant personale efter indstilling fra lederen.

 

§ 8.5

Bestyrelsen påser, at den daglige drift af Skullerodsholm Aktivitetshus er i overensstemmelse med formålsbestemmelserne, samt den overenskomst, der er indgået med Faaborg Midtfyn Kommune om driften.

 

§ 8.6

Bestyrelsen har ansvaret for og fører tilsyn med, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det godkendte budget.

 

§ 8.7

 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, uden for bestyrelsen, til løsning af en beskrevet opgave. Udvalget orienterer løbende bestyrelsen og forelægger opgaveløsningen til godkendelse i bestyrelsen.

 

§ 8.8

Ingen af bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for de forpligtelser af økonomisk art, som påhviler den selvejende institution Skullerodsholm Aktivitetshus.

 

§ 9

Økonomi:

 

§ 9.1

Skullerodsholm Aktivitetshus er frit stillet til at sikre sig indtægter til dækning af den daglige drift.

 

§ 9.2

Generalforsamlingens godkendte regnskab fremsendes hvert år til Faaborg Midtfyn Kommune til kommunens godkendelse sammen med en redegørelse for afholdte aktiviteter.

 

§ 9.3

Faaborg Midtfyn Kommune yder et tilskud til driften af Skullerodsholm Aktivitetshus. Driftstilskuddet udbetales kvartalsvis forud på grundlag af det af kommunen godkendte budget.

 

§ 9.4

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 9.5

Til revision af regnskabet skal anvendes et af kommunalbestyrelsen godkendt revisionsfirma.

 

§ 10

Opløsning af Skullerodsholm Aktivitetshus:

 

§ 10.1

Skullerodsholm Aktivitetshus kan kun opløses, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har vedtaget dette.

 

Generalforsamlingerne skal holdes med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 10.2

Ved opløsning af den selvejende institution Skullerodsholm Aktivitetshus skal overskydende midler fordeles til aktiviteter for børn og unge i Faaborg Midtfyn Kommune.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 27.2.2017

 

Referent: Arne Christophersen

Dirigent: Torben Bach-Petersen